Vragen? Bel 085-0026031

Privacy statement

Privacyverklaring ArchePeople Holding B.V. 2023
ArchePeople Holding B.V., gevestigd aan Hoevenstraat 5, 8161 PP Epe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
ArchePeople Holding B.V.
Hoevenstraat 5
8161 PP Epe
+31850026031
info@archepeople.nl
KVK 74078348

Mevr. J. Zoer is de Functionaris Gegevensbescherming van ArchePeople Holding B.V. Zij is te bereiken via info@archepeople.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ArchePeople Holding B.V. verwerkt de persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Werkgever
 • Functie
 • Gegevens over de activiteiten van onze klanten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@archepeople.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
ArchePeople holding B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contractuele verplichtingen waarbij er sprake is van een overeenkomst en de betrokkene toestemming geeft voor de verwerking van de persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden;
 • Gerechtvaardigd belang, namelijk een (wetenschappelijk) onderzoeksbelang en een ontwikkelbelang m.b.t. nieuwe diensten en producten;
 • Het afhandelen van jouw betaling; 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

ArchePeople Holding B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
ArchePeople Holding B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden maximaal een half jaar bewaard nadat een contractuele verplichting/overeenkomst/opdracht is afgerond.
Gedurende een verplichting/overeenkomst/opdracht worden de persoonsgegevens bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
ArchePeople Holding B.V. deelt alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de verplichting/overeenkomst/opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van gegevens aan derden gebeurd niet. Bewerkers die de persoonsgegevens verwerken doen dit volgens dezelfde overeengekomen regels als ArchePeople Holding B.V. en verwerken gegevens enkel voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ArchePeople Holding B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ArchePeople Holding B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@archepeople.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
ArchePeople Holding B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ArchePeople Holding B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@archepeople.nl